OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese https://www.acanaorijen.cz/

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího Miroslava Webera, IČ 13251104, se sídlem Hořovice, Masarykova 159/23, PSČ 26801, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74940 (dále jen jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím, na jedné straně, a fyzickou nebo právnickou osobou, jako kupujícím (dále jen jako „Kupující“), na druhé straně, prostřednictvím E-shopu.

1.2. Prodávající se zavazuje na základě Kupní smlouvy odevzdat Kupujícímu Předmět kupní smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se naopak zavazuje Předmět kupní smlouvy převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, přičemž upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující odsouhlasením obchodních podmínek stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

2. Definice pojmů

2.1. Pojmy, které jsou použity v těchto obchodních podmínkách s prvním velkým písmenem, mají pro účely Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek následující význam:

„E-shop“ – Internetový obchod, který je provozován na serveru Prodávajícího na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.acanaorijen.cz/ umožňující nákup a prodej Zboží Prodávajícího; provozovatelem E-shopu je Prodávající.

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena je uvedena v nabídce E-shopu u Zboží, včetně DPH, a je platná v okamžiku uzavření smlouvy. Kupující se zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je dodání Předmětu kupní smlouvy za Kupní cenu. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související navíc ustanoveními § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem. Proces uzavření Kupní smlouvy je definován v čl. 3.5. obchodních podmínek.

„Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je dodávka Předmětu kupní smlouvy. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

„Místo dodání“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět kupní smlouvy, které je specifikováno následujícími údaji: název obce, název ulice, číslo orientační a popisné a směrovací číslo. V případě, kdy si Kupující Předmět kupní smlouvy vyzvedává v sídle Prodávajícího, pak se Místem dodání rozumí adresa sídla Prodávajícího.

„Podnikatel“ – fyzická nebo právnická osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

„Prodávající“ – Miroslav Weber, IČ 13251104, se sídlem Hořovice, Masarykova 159/23, PSČ 26801, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74940.

„Předmět kupní smlouvy“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky E-shopu, které si Kupující objednal a kupuje na základě Kupní smlouvy.

„Spotřebitel“ – Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

„Zboží“ –movitá věc, která je nabízena ke koupi v E-shopu.

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu kupní smlouvy. Informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu kupní smlouvy uvedené ve webovém rozhraní E-shopu platí pouze v případech, kdy je Předmět kupní smlouvy doručován v rámci území České republiky. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží za individuálních podmínek.

3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Předmětu kupní smlouvy, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.5. Proces uzavření Kupní smlouvy v E-shopu je následující:

3.5.1. Kupující vybere v E-shopu Zboží. Výběr Zboží Kupující potvrdí kliknutím na odkaz „Koupit“.

3.5.2. Pokud si Kupující již vybral veškeré Zboží, klikne na odkaz „Objednat“ a Kupujícímu se zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou).

3.5.3. Součástí objednávkového formuláře jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit a vyslovit s nimi souhlas. Pokud Kupující zjistí, že objednávku chce ještě dále změnit nebo doplnit, Kupujícímu je umožněno se vrátit na předchozí krok a i následně změnit údaje v objednávkovém formuláři. V případě, že Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávkovém formuláři a se zněním obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na odkaz „Odeslat“.

3.5.4. Kupujícímu bude na jeho e-mailovou adresu zasláno potvrzení o odeslání objednávky. Toto potvrzení přijetí uzavření objednávky není uzavřením kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Objednávka bude Prodávajícím dále zpracována. V potvrzovacím e-mailu budou uvedeny zejména následující informace:

a. Číslo objednávky

b. Datum provedení objednávky

c. Fakturační adresa Kupujícího

d. Místo dodání Kupujícího

e. Seznam objednaného Zboží a jeho Kupní cena

f. Celková Kupní cena

3.5.5. Při objednávání Předmětu kupní smlouvy je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání Předmětu kupní smlouvy jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.5.6. Souhlasí-li Prodávající s objednávkou, vystaví na objednané zboží daňový doklad a tento doručí Kupujícímu. Okamžikem doručení vystaveného daňového dokladu objednavateli se považuje objednávka za potvrzenou a dochází k uzavření kupní smlouvy na objednané zboží.

3.5.7. Prodávající objednávku může odmítnout prostřednictvím emailové zprávy adresované na email Kupujícího uvedený v objednávce nebo tím, že nedoručí Kupujícímu daňový doklad na objednané zboží ani do 14 dnů od učinění objednávky.

3.5.8. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.6. Prodávající se může odchýlit od objednatelem požadovaného množství zboží o +/- 5%. Takovýto rozdíl není smluvními stranami považován za nedodání zboží nebo vadné dodání zboží, Kupující je ale v takovém případě povinen zaplatit pouze cenu odpovídající skutečně dodanému zboží.

3.7. Prodávající není odpovědný za prodlení s dodáním zboží, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost za toto prodlení. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení s dodáním zboží ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli Prodávajícího a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky Prodávajícím odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat (např. válka, pandemická situace, atd).

4. Kupní cena a způsob platby

4.1. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním Předmětu kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v Místě dodání určené Kupujícím v objednávce;

- v hotovosti na prodejně Prodávajícího;

- online platební kartou;

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení o objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy.

4.2. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím.

4.3. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené dodáním Předmětu kupní smlouvy ve smluvené výši.

4.4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu Předmětu kupní smlouvy předem.

4.5. V případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí Předmětu kupní smlouvy. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu kupní smlouvy, Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu kupní smlouvy pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítne předat Předmět kupní smlouvy Kupujícímu, čímž Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání Předmětu kupní smlouvy ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět kupní smlouvy předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu Předmětu kupní smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení o objednání Zboží a uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 3 dnů ode dne potvrzení o přijetí objednávky. Pokud není Kupní cena zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícímu odesláno potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím, objednávka bez dalšího zaniká.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Předmětu kupní smlouvy Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.10. Prodávající je oprávněn při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží standardně nabízeno. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět kupní smlouvy není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob Prodávajícího, Prodávající je povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že pokud Kupující nemá zájem o dodání Předmětu kupní smlouvy za běžnou cenu, má Kupující právo objednávku stornovat (zrušit).

4.11. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy nedojde k úhradě Kupní ceny za Předmět kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek, pak je Prodávající oprávněn zrušit zákaznický přístup Kupujícího do E-shopu.

5. Dodání Předmětu kupní smlouvy

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět kupní smlouvy Kupujícímu. Tato povinnost je splněna v okamžiku, kdy předá Předmět kupní smlouvy třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu kupní smlouvy pro Kupujícího.

5.2. Dodaný Předmět kupní smlouvy je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak (např. čl. 5.6. obchodních podmínek).

5.3. Prodávající dodává Zboží pravidelně ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy v případě platby v hotovosti na dobírku. Prodávající dodává Zboží pravidelně ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne připsání příslušné částky na účet Prodávajícího v případě platby bezhotovostním převodem.

5.4. Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo dodání. Takto stanovené Místo dodání je možné následně změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu kupní smlouvy do Místa dodání a Kupující je povinen převzít Předmět kupní smlouvy v Místě dodání. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu kupní smlouvy do Místa dodání hradí Kupující.

5.5. Pokud Kupující přebírá Předmět kupní smlouvy od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa dodání, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu kupní smlouvy s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět kupní smlouvy je poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět kupní smlouvy převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět kupní smlouvy nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu kupní smlouvy. V případě, že zásilka obsahující Předmět kupní smlouvy nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu kupní smlouvy Kupující zjistí, že Předmět kupní smlouvy je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit toto Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

6. Odpovědnost za vady

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Předmětu kupní smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamovaný Předmět kupní smlouvy. Kupující je povinen Předmět kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit čistý se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem kupní smlouvy též doklad o zakoupení Předmětu kupní smlouvy, a stručný popis vady Předmětu kupní smlouvy včetně způsobu jejího vzniku.

6.3. Za vadu se nepovažuje zejména opotřebení Předmětu kupní smlouvy způsobené jeho obvyklým užíváním nebo poškození nebo závada na Zboží způsobené Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním Zboží v rozporu s účelem, k němuž se Zboží hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací se Zbožím

6.4.  Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady,

b) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

c) odstoupit od Kupní smlouvy.

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

6.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

6.6. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu.

6.7. Podmínkou dodání nového Zboží je, že Kupující vrátí Prodávajícímu na své náklady Zboží původně dodané.

6.8. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Předmět kupní smlouvy vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

6.9. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Předmětu kupní smlouvy, se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledněurčité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.

6.10.  Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen vrátit Předmět kupní smlouvy Kupujícímu, a to jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak. Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět kupní smlouvy převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu kupní smlouvy, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu kupní smlouvy, a to v paušální částce 10,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu kupní smlouvy po dobu delší než třech měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nebo pokud nebylo možné v této lhůtě Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak po skončení této lhůty je Prodávající oprávněn zajistit likvidaci Předmětu kupní smlouvy.

6.11. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel od Kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

6.12. Prodávající, je coby výhradní dovozce značek ACANA a ORIJEN přesvědčený o kvalitě těchto produktů, a proto nabízí nadstandardní možnosti řešení reklamace, pokud zakoupené krmivo uvedených značek způsobí zvířeti zažívací potíže nebo jej zvíře nechce jíst, ačkoliv byl dodržen postupný přechod. Kupující může v takovém případě Prodávajícího kontaktovat na čísle +420731418721 a dohodnout se na alternativním řešení reklamace (např. při zjištění alergie či citlivosti si Kupující zvolí jiný druh krmiva, Prodávající mu toto krmivo zašle a nevyhovující krmivo zašle Kupující Prodávajícímu zpět).

7. Přechod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Předmětu kupní smlouvy

7.1. Kupující nabývá vlastnického práva k Předmětu kupní smlouvy okamžikem uhrazení jeho Kupní ceny.

7.2. Nebezpečí škody na Předmětu kupní smlouvy přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Předmětu kupní smlouvy dopravci nebo převzetím Předmětu kupní smlouvy od Prodávajícího. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět kupní smlouvy nepřevezme, nebezpečí škody na Předmětu kupní smlouvy přechází v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět kupní smlouvy nebo jinak dodaný Předmět kupní smlouvy nepřevzal.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit Spotřebitelem od kupní smlouvy na Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy na Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i od kupní smlouvy na Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy na Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Předmětu kupní smlouvy, přičemž v případě, že Předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Předmětu kupní smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího objednavky@acana.cz.

8.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.2. obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Předmět Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Předmětu kupní smlouvy Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Předmět kupní smlouvy nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Předmětu kupní smlouvy Kupujícímu či jiným způsobem, pokud s tím nevzniknou Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět kupní smlouvy vrátí.

8.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na Předmětu kupní smlouvy je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

8.6. Do doby převzetí Předmětu kupní smlouvy Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy bez sdělení důvodu odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

8.7. Je-li společně s Předmětem kupní smlouvy poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu s Předmětem kupní smlouvy Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8. Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné právní úpravy.

8.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že Předmět kupní smlouvy není možné dodat, neboť Předmět kupní smlouvy neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu kupní smlouvy sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět kupní smlouvy se již nevyrábí nebo nedodává do České republiky nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží.

8.9. Pokud Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy a Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena neprodleně zpět na jeho účet nebo adresu.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

9.2. Poskytnutí osobních údajů pro účely dle čl. 12.1.m obchodních podmínek je dobrovolné, poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy je povinné. Prodávající je správcem poskytnutých osobních údajů Kupujícího. Kupující má právo v případě dobrovolného poskytnutí kdykoliv svůj souhlas bezplatně odvolat, a to zasláním písemným oznámení na adresu Prodávajícího, anebo na e-mailovou adresu….. Kupující má dále právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, doplnění nepřesných osobních údajů a dále má podle situace právo na výmaz osobních údajů. Kupující má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Prodávajícího. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího pro účely dle čl. 10.1. obchodních podmínek, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit. Kupující má dále právo obrátit se se svými stížnostmi či podněty na dozorový úřad, pokud se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno GDPR. Subjekty údajů mají právo podat stížnost u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení chráněných práv ve vztahu k osobním údajům. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0