SOUTĚŽ

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKOVÉ A/NEBO INSTAGRAMOVÉ STRÁNCE
 

1. Obecná ustanovení​​​

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a splňuje tyto podmínky uvedené zde a v soutěžním příspěvku.
2. Organizátorem soutěže je firma Weber-mlýn, se sídlem: Masarykova 159, Hořovice 26801, IČO: 13251104.
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout o výherci s konečnou platností dle vlastního uvážení.
5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
6. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook/Meta/Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak nezodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoli Facebook/Instagram/Meta.
7. Účastník se u příslušné soutěže může zúčastnit pouze jednou - vloží jeden komentář nebo jednu fotku nebo jednu srávnou odpověď nebo označí v komentáři pravidly určený počet profilů/přátel. Pokud je tatáž soutěž spuštěna na více profilech Weber-mlýn popřípadě na profilu jiného uživatele/skupiny, může účastník soutěžit pouze na jednom z profilů/skupin. V opačném případě může být ze soutěže/slosování vyloučen.

2. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře či fotografie do příspěvku organizátorovi souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové/instagramové jméno a případně doručovací adresu).
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 

3. Mechanismus soutěže
1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení/příspěvku příslušné soutěže.
2. Ze všech správných komentářů či fotek u soutěžního příspěvku, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, se na základě vylosování určí výherce. Účastník musí splňovat všechny podmínky soutěže, aby měl nárok výhru získat. Počet výherců bude určen vždy v oznámení/příspěvku příslušné soutěže.
 

4. Výhry a jejich předání
1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení/příspěvku o příslušné soutěži.
2. Každý výherce bude o výhře informován prostřednictvím komentáře u soutěžního příspěvku, nebo formou zprávy na příslušné platformě.
3. Výhry budou výhercům předány na jedné z poboček, kterých se soutěž týkala a nebo zaslány na předem domluvenou adresu. 

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 

5. Zveřejnění pravidel
Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna minimálně po celou dobu trvání soutěže na této webové stránce.

Poznámka: Pokud pořadatel soutěže bude mít podezření, že některý ze soutěžících využil uměle získané "like", nebo komentáře například využíváním falešných profilů/robotů může na základě této skutečnosti soutěžícího ze soutěže diskvalifikovat.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0